Wiadomości z Martwej Strefy – 042 – 10. 2014

W sto sie­dem­dzie­sią­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z paź­dzier­ni­ka 2014 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:


00:00 – 01:14 – Wstęp


01:15 – 08:46 – Blok książkowy

Rose Mad­der (okład­ka), Prze­bu­dze­nie (peł­na okład­ka, pol­ski tra­iler, ame­ry­kań­ski teaser,ame­ry­kań­ski tra­iler, okład­ka kalen­da­rza, stro­na z kalen­da­rza, zdję­cie kalen­da­rza, angiel­ski frag­ment)


09:09 – 14:57 – Blok filmowy

Mer­cy (okład­ka, tra­iler), Haven Począ­tek (trzy epi­zo­dy, epi­zod pierw­szy z pol­ski­mi napi­sa­mi)


15:10 – 27:26 Wstaw­ka Szymasa


27:27 – 29:54 – Ciekawostki

The Gho­sts Bro­thers of Dar­kland Coun­ty (wywiad z Kin­giem i Mel­len­cam­pem), Kalen­darz StephenKing.pl 2015, Szu­ka­my domu dla Ste­phe­na Kinga


30:29 – 31:40 Pro­mo kolej­ne­go odcinka

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.