Po tamtej stronie: Przemiana

„Po tam­tej stro­nie” to ame­ry­kań­ski serial fan­ta­styczny. Pierw­sze dwie serie (49 odc.) zre­ali­zo­wano w latach 1963–1965, a sie­dem nowych sezo­nów (154 odc.) w latach 1995–2002.

3x15 The Reve­la­tions of Becka Paul­son
Pewna kobieta przez przy­pa­dek strzela sobie w głowę. Udaje się jej prze­żyć ale następ­stwem rany są oso­bliwe skutki uboczne. Becka zaczyna roz­ma­wiać z nie­zna­jo­mym, który ist­nieje tylko na zdję­ciu w małej ramce.

W 36. odcinku pod­ca­stu Radio SK roz­po­czy­nam rela­cjo­no­wa­nie swo­jego corocz­nego, gru­dnio­wego mara­tonu świą­tecz­nego. Opo­wia­dam o swoim podej­ściu do świąt Bożego Naro­dze­nia oraz recen­zuję świą­teczny odci­nek serialu „Po tam­tej stro­nie” oparty na opo­wia­da­niu Ste­phena Kinga. Opo­wia­dam o samym serialu, o opo­wia­da­niu oraz o róż­nych jego mody­fi­ka­cjach.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.