Spider-Man Władza

Nowy Jork za sprawą dzia­łań Wła­dzy stał się poli­cyj­nym pań­stwem-mia­stem. Tysiące żoł­nie­rzy eli­mi­nują każdą zama­sko­waną postać na uli­cach i tłu­mią wszel­kie objawy buntu. Kolej­nym eta­pem pro­gramu „zwięk­sza­nia bez­pie­czeń­stwa” mia­sta jest akty­wa­cja tzw. sieci, tj. odcię­cie NY od reszty świata oraz wypusz­cze­nie na ulicę daw­nych superz­ło­czyń­ców. Duża część spo­łe­czeń­stwa akcep­tuje dzia­ła­nia Wła­dzy, jed­nak pewna grupa osób pod wodzą Jame­sona bun­tuje się. Nie­stety ludzie są bez­silni. Jedyna nadzieja tkwi w byłym super­bo­ha­te­rze…
Peter Par­ker jest scho­ro­wa­nym sta­rusz­kiem, który od lat nie zakła­dał swo­jego kostiumu. Za dnia ima się róż­nych zajęć, by zaro­bić na jedze­nie. Po nocach roz­ma­wia z wyima­gi­no­waną, wid­mową MJ, która w rze­czy­wi­sto­ści od dawna nie żyje. Czy spo­tka­nie z Jame­so­nem przy­wróci mu trzeź­wość umy­słu? Czy przy­wdzia­nie maski na nowo akty­wuje paję­cze moce? Czy miesz­kańcy Nowego Jorku odzy­skają wol­ność? Prze­ko­na­cie się o tym, się­ga­jąc po komiks Kaare’a Andrewsa.

Witamy w kolej­nej odsło­nie naszego paję­czego eventu. Tydzień temu Mando opo­wia­dał o tym, jak Par­ker radził sobie ze stratą Gwen Stacy w komik­sie Spi­der-Man Nie­bie­ski. Dziś Szy­mas omówi dla Was dys­to­pijną histo­rię, w któ­rej pod­sta­rzały Peter nie może zaak­cep­to­wać śmierci Mary Jane. Czy tak mroczna opo­wieść trafi do fanów Pająka? Ilu arcy­zło­czyń­ców powróci, by zgła­dzić nie­do­łęż­nego Spi­der-Mana? Czy Wła­dza jest histo­rią z ambi­cjami, czy po pro­stu kolejną opo­wiastką w ciut mrocz­niej­szym set­tingu? Pobierz­cie plik lub odwiedź­cie YT i prze­ko­naj­cie się sami.

 

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.