Spider-Man Niebieski

„Wspo­mi­nam dziew­czy­nę, któ­ra była dla mnie na tyle waż­na, że zamie­rza­łem spę­dzić z nią resz­tę życia”. Witaj­cie w świe­cie Spi­der-Mana, w któ­rym musi zda­rzyć się coś bar­dzo złe­go, zanim zda­rzy się coś dobre­go. By zdo­być part­ner­kę swo­ich marzeń, Pają­czek będzie musiał poko­nać tor prze­szkód, na któ­rym cze­ka­ją na nie­go mię­dzy inny­mi Gre­en Goblin, Rhi­no i Vul­tu­re. Poznaj­cie wresz­cie histo­rię Gwen Sta­cy, pierw­szej miło­ści Spi­der-Mana, i bądź­cie świad­ka­mi prze­ło­mo­wych chwil w jego życiu, gdy wszyst­ko zaczy­na­ło się ukła­dać… i nagle runęło.

Zapra­sza­my na kolej­ny pod­cast w ramach paję­cze­go even­tu. Dziś Man­do omó­wi dla Was komiks Spi­der-Man Nie­bie­ski – dzie­ło, któ­re przez wie­lu uwa­ża­ne jest za kul­to­we. Jak Jeph Loeb i Tim Sale pora­dzi­li sobie z przed­sta­wie­niem losów nasto­let­nie­go super­bo­ha­te­ra? Jak zapre­zen­to­wa­li Mary Jane Wat­son i Gwen Sta­cy? Czy uda­ło im się połą­czyć ele­men­ty kome­dio­we i wąt­ki dra­ma­tycz­ne? Dyna­micz­ne star­cia Spi­der-Mana i oso­bi­ste roz­ter­ki Pete­ra? Co domi­nu­je? Co na dłu­żej pozo­sta­je w pamię­ci? Dowie­cie się tego już za chwi­lę, nato­miast jutro usły­szy­cie o zwień­cze­niu pew­nej paję­czej trylogii…

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.