Spider-Man Władza

Nowy Jork za spra­wą dzia­łań Wła­dzy stał się poli­cyj­nym pań­stwem-mia­stem. Tysią­ce żoł­nie­rzy eli­mi­nu­ją każ­dą zama­sko­wa­ną postać na uli­cach i tłu­mią wszel­kie obja­wy bun­tu. Kolej­nym eta­pem pro­gra­mu „zwięk­sza­nia bez­pie­czeń­stwa” mia­sta jest akty­wa­cja tzw. sie­ci, tj. odcię­cie NY od resz­ty świa­ta oraz wypusz­cze­nie na uli­cę daw­nych superz­ło­czyń­ców. Duża część spo­łe­czeń­stwa akcep­tu­je dzia­ła­nia Wła­dzy, jed­nak pew­na gru­pa osób pod wodzą Jame­so­na bun­tu­je się. Nie­ste­ty ludzie są bez­sil­ni. Jedy­na nadzie­ja tkwi w byłym superbohaterze…
Peter Par­ker jest scho­ro­wa­nym sta­rusz­kiem, któ­ry od lat nie zakła­dał swo­je­go kostiu­mu. Za dnia ima się róż­nych zajęć, by zaro­bić na jedze­nie. Po nocach roz­ma­wia z wyima­gi­no­wa­ną, wid­mo­wą MJ, któ­ra w rze­czy­wi­sto­ści od daw­na nie żyje. Czy spo­tka­nie z Jame­so­nem przy­wró­ci mu trzeź­wość umy­słu? Czy przy­wdzia­nie maski na nowo akty­wu­je paję­cze moce? Czy miesz­kań­cy Nowe­go Jor­ku odzy­ska­ją wol­ność? Prze­ko­na­cie się o tym, się­ga­jąc po komiks Kaare­’a Andrewsa.

Wita­my w kolej­nej odsło­nie nasze­go paję­cze­go even­tu. Tydzień temu Man­do opo­wia­dał o tym, jak Par­ker radził sobie ze stra­tą Gwen Sta­cy w komik­sie Spi­der-Man Nie­bie­ski. Dziś Szy­mas omó­wi dla Was dys­to­pij­ną histo­rię, w któ­rej pod­sta­rza­ły Peter nie może zaak­cep­to­wać śmier­ci Mary Jane. Czy tak mrocz­na opo­wieść tra­fi do fanów Pają­ka? Ilu arcy­zło­czyń­ców powró­ci, by zgła­dzić nie­do­łęż­ne­go Spi­der-Mana? Czy Wła­dza jest histo­rią z ambi­cja­mi, czy po pro­stu kolej­ną opo­wiast­ką w ciut mrocz­niej­szym set­tin­gu? Pobierz­cie plik lub odwiedź­cie YT i prze­ko­naj­cie się sami.

 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.