Niesamowity Spider-Man 2

Peter i Gwen koń­czą liceum i pró­bu­ją uło­żyć sobie życie. Nie­ste­ty finał star­cia Spi­der-Mana z Jasz­czu­rem i śmierć kapi­ta­na Sta­cy­’e­go nie­ustan­nie rzu­ca cień na ich zwią­zek, nie pozwa­la­jąc na roz­kwit uczuć. Gwen pla­nu­je wyje­chać na Oxford, zaś zagu­bio­ny Peter musi sta­wić czo­ła nowym wyzwa­niom. W Nowym Jor­ku nie­mal rów­no­cze­śnie poja­wia­ją się umie­ra­ją­cy i pra­gną­cy krwi Spi­der-Mana Har­ry Osborn oraz nie­obli­czal­ny Electro.

Wita­my w kolej­nej audy­cji o fil­mo­wych wcie­le­niach Pete­ra Par­ke­ra. Czy Nie­sa­mo­wi­ty Spi­der-Man 2 jest lep­szy od swo­je­go poprzed­ni­ka? Jak roz­wi­ja się Peter w wyko­na­niu Gar­fiel­da? Czy Webb wyko­rzy­stał poten­cjał tkwią­cy w Gwen, Har­rym i Elec­tro? Jak oce­nia­my moc­ny finał fil­mu? A jak nastę­pu­ją­cą po nim zapo­wiedź dal­szych wyda­rzeń? Wszyst­kie­go dowie­cie się z dzi­siej­sze­go pod­ca­stu. Nato­miast w kolej­nych dniach się­gnie­my po komik­sy i damy Wam znać, co myśli­my o Home­co­ming.

 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.