Star Wars Komiks – Darth Vader: Płonące wody

Nie mogąc wygo­spo­da­ro­wać kil­ku godzin na omó­wie­nie „Sky­wal­ker. Odro­dze­nie”, ale cały czas nakrę­ce­ni hypem gwiezd­no­wo­jen­nym, Man­do i Jer­ry zasie­dli do omó­wie­nia nowe­go numer Star Wars Komiks. Wra­ca­my do serii „Darth Vader. Mrocz­ny Lord Sithów” ze sce­na­riu­szem Char­le­s’a Soule­’a i otrzy­mu­je­my w sumie dwie histo­rie: tytu­ło­wą pię­cio­ze­szy­tów­kę pt. „Pło­ną­ce wody” oraz one-sho­ta „Zły teren”. Jak chło­pa­ki oce­nia­ją obie te opo­wie­ści? Jakie są ich moc­ne stro­ny, a co wypa­dło gorzej? W jaki spo­sób Soule roz­wi­ja wątek Inkwi­zy­cji? A jak pre­zen­tu­je nam postać Vade­ra i czy uda­je mu się w tym kon­tek­ście stwo­rzyć cokol­wiek nowe­go? To wszyst­ko w dzi­siej­szym pod­ca­ście, poprze­dzo­ne oczy­wi­ście por­cją newsów! 

Spis tre­ści:

0:07:40 – Omó­wie­nie „Star Wars Komiks Tom 6” (6/2019)

  • Star Wars: Mrocz­ny Lord Sithów: Pło­ną­ce wody (zeszy­ty #13 – #17)
  • Star Wars: Mrocz­ny Lord Sithów: Zły teren (zeszyt #18)

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.