Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie

I tak oto dobi­li­śmy do finału naszego gwiezd­no­wo­jen­nego eventu. Po 13 pod­ca­stach i 707 minu­tach dys­ku­sji o Gwiezd­nych woj­nach w grach, książ­kach, komik­sach i przede wszyst­kim w kinie  zabie­ramy się dziś za omó­wie­nie filmu, na który wszy­scy cze­ka­li­śmy. Cho­dzi oczy­wi­ście o pro­duk­cję Łotr 1. Gwiezdne wojny – histo­rie. Jak przy­stało na gorącą pre­mierę, dys­ku­sja oka­zała się być dość długa.

Jeżeli cie­kawi Was zatem, jak Łotr 1 wpi­suje się w inno­wa­cyj­ność kino­wych Gwiezd­nych wojen, jak wypa­dły (tak demo­ni­zo­wane) dokrętki oraz jak sce­na­rzy­ści pora­dzili sobie z utrzy­ma­niem napię­cia w fil­mie, któ­rego zakoń­cze­nie wszy­scy znamy od 40 lat, to jest zde­cy­do­wa­nie pod­cast dla Was!

W tego typu nagra­niu nie mogło oczy­wi­ście zabrak­nąć sek­cji spoj­le­ro­wej. Roz­ma­wiamy w niej szcze­gó­łowo o plu­sach i minu­sach pro­duk­cji, zasta­na­wiamy się nad moral­no­ścią (i to na co naj­mniej dwóch pozio­mach!) oraz roz­pły­wamy się w pochwa­łach nad fina­łem i opo­wia­damy o ukło­nach w stronę fanów. Jeżeli zatem widzie­li­ście film wie­lo­krot­nie (Mando na razie był w kinie tylko pięć razy), druga część nagra­nia powinna się Wam spodo­bać.

Zachę­camy także do dzie­le­nia się z nami Waszymi opi­niami. Czy zachwy­ciła Was wizja Edwardsa i spółki? A może to już nie są „Wasze” Gwiezdne wojny? Daj­cie koniecz­nie znać!

Spis tre­ści:

 • 0:00:01 – 0:59:07 – strefa bez spo­ile­rów
 • 0:59:08 – 1:53:19 – strefa spo­ile­rowa
Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

 • Man­dous

  Aktu­ali­za­cja. Za tydzień jadę na imprezę więc w ten week­end zali­czy­łem sobie jesz­cze dwa seanse „Łotra”. Bar­dzo lubię wspie­rać lokalne kino. Czuję się w nim jak w cheł­miń­skim Ron­dzie gdy mia­łem te 13 lat we wcze­snych latach 90tych. Na chwile obecną raczej zakoń­czy­łem przy­godę z „Łotrem” na wiel­kim ekra­nie choć jesz­cze nie opu­bli­ko­wali reper­tu­aru na ferie zimowe a wydaje mi się, że może być tro­chę dodat­ko­wych sean­sów Jako mate­ma­tyka kusi mnie zali­czyć Epi­zod SIEDEM i Łotr Jeden… AŚCIE 🙂 Liczę też, że od następ­nego roku będą nocne mara­tony więc kto wie czy jesz­cze do tych fil­mów nie wrócę w sali kino­wej.

  Na chwilę obecną, moja histo­ria z „Gwiezd­nymi woj­nami” z ery Disneya wygląda tak:

  Prze­bu­dze­nie Mocy
  01 (01) – 18.12.2015 – 3D/napisy, IMAX, Poznań (nocna pre­miera)
  02 (02) – 18.12.2015 – 3D/napisy, Mul­ti­kino, Poznań
  03 (03) – 19.12.2015 – 3D/napisy, Cinema City Kine­po­lis, Poznań
  04 (04) – 23.12.2015 – 3D/napisy, Mul­ti­kino, Byd­goszcz
  05 (05) – 28.12.2015 – 2D/dubbing, Mul­ti­kino, Byd­goszcz
  06 (06) – 06.01.2016 – 2D/napisy, Kino Reak­ty­wa­cja, Nakło nad Note­cią
  07 (07) – 13.01.2016 – 2D/napisy, Kino Reak­ty­wa­cja, Nakło nad Note­cią

  Łotr 1
  01 (08) – 15.12.2016 – 3D/napisy, IMAX, Poznań
  02 (09) – 16.12.2016 – 2D/napisy, Helios, Poznań
  03 (10) – 17.12.2016 – 2D/napisy, Cinema City, Byd­goszcz
  04 (11) – 27.12.2016 – 2D/napisy, Cinema City, Byd­goszcz
  05 (12) – 06.01.2017 – 2D/napisy, Złote Tarasy, War­szawa
  06 (13) – 20.01.2017 – 2D/napisy, Kino Reak­ty­wa­cja, Nakło nad Note­cią
  07 (14) – 22.01.2017 – 2D/napisy, Kino Reak­ty­wa­cja, Nakło nad Note­cią

  14 sean­sów w 13 mie­sięcy 🙂

 • Jak o tym napi­sa­łeś to tak się zasta­na­wiam, czy kwe­stia odbioru „Łotra 1” i tego swo­istego fan-ser­wisu to nie jest kwe­stia, choćby mini­mal­nej zna­jo­mo­ści roz­sze­rzo­nego uni­wer­sum. „Prze­bu­dze­nie Mocy” przez to, że wraca stara gwar­dia powinno wygry­wać. Pamię­tam jak byłem poskła­dany jak usły­sza­łem w tra­ile­rze „We’re home”, ale sam film mnie nie porwał. Porządna robota, ale bez tego wow. A „Łotr 1”, nawet mimo uwag, kupił mnie cał­ko­wi­cie.

  No i dzięki za dobre słowo 😉

  • Man­dous

   Jak dla mnie „Prze­bu­dze­nie Mocy” < … < … < „Łotr 1”. W kate­go­rii nawią­zań tym bar­dziej. W „Łotrze” są mimo wszystko bar­dziej sub­telne i wpi­sane w nową histo­rie. W „Prze­bu­dze­niu” mamy sie­rotę na pustyn­nej pla­ne­cie, nowa Gwiazdę śmierci itd.