Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie

I tak oto dobi­li­śmy do fina­łu nasze­go gwiezd­no­wo­jen­ne­go even­tu. Po 13 pod­ca­stach i 707 minu­tach dys­ku­sji o Gwiezd­nych woj­nach w grach, książ­kach, komik­sach i przede wszyst­kim w kinie  zabie­ra­my się dziś za omó­wie­nie fil­mu, na któ­ry wszy­scy cze­ka­li­śmy. Cho­dzi oczy­wi­ście o pro­duk­cję Łotr 1. Gwiezd­ne woj­ny – histo­rie. Jak przy­sta­ło na gorą­cą pre­mie­rę, dys­ku­sja oka­za­ła się być dość długa.

Jeże­li cie­ka­wi Was zatem, jak Łotr 1 wpi­su­je się w inno­wa­cyj­ność kino­wych Gwiezd­nych wojen, jak wypa­dły (tak demo­ni­zo­wa­ne) dokręt­ki oraz jak sce­na­rzy­ści pora­dzi­li sobie z utrzy­ma­niem napię­cia w fil­mie, któ­re­go zakoń­cze­nie wszy­scy zna­my od 40 lat, to jest zde­cy­do­wa­nie pod­cast dla Was!

W tego typu nagra­niu nie mogło oczy­wi­ście zabrak­nąć sek­cji spoj­le­ro­wej. Roz­ma­wia­my w niej szcze­gó­ło­wo o plu­sach i minu­sach pro­duk­cji, zasta­na­wia­my się nad moral­no­ścią (i to na co naj­mniej dwóch pozio­mach!) oraz roz­pły­wa­my się w pochwa­łach nad fina­łem i opo­wia­da­my o ukło­nach w stro­nę fanów. Jeże­li zatem widzie­li­ście film wie­lo­krot­nie (Man­do na razie był w kinie tyl­ko pięć razy), dru­ga część nagra­nia powin­na się Wam spodobać.

Zachę­ca­my tak­że do dzie­le­nia się z nami Waszy­mi opi­nia­mi. Czy zachwy­ci­ła Was wizja Edward­sa i spół­ki? A może to już nie są „Wasze” Gwiezd­ne woj­ny? Daj­cie koniecz­nie znać!

Spis tre­ści:

 • 0:00:01 – 0:59:07 – stre­fa bez spoilerów
 • 0:59:08 – 1:53:19 – stre­fa spoilerowa
Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

 • Man­do­us

  Aktu­ali­za­cja. Za tydzień jadę na impre­zę więc w ten week­end zali­czy­łem sobie jesz­cze dwa sean­se „Łotra”. Bar­dzo lubię wspie­rać lokal­ne kino. Czu­ję się w nim jak w cheł­miń­skim Ron­dzie gdy mia­łem te 13 lat we wcze­snych latach 90tych. Na chwi­le obec­ną raczej zakoń­czy­łem przy­go­dę z „Łotrem” na wiel­kim ekra­nie choć jesz­cze nie opu­bli­ko­wa­li reper­tu­aru na ferie zimo­we a wyda­je mi się, że może być tro­chę dodat­ko­wych sean­sów Jako mate­ma­ty­ka kusi mnie zali­czyć Epi­zod SIEDEM i Łotr Jeden… AŚCIE 🙂 Liczę też, że od następ­ne­go roku będą noc­ne mara­to­ny więc kto wie czy jesz­cze do tych fil­mów nie wró­cę w sali kinowej.

  Na chwi­lę obec­ną, moja histo­ria z „Gwiezd­ny­mi woj­na­mi” z ery Disneya wyglą­da tak:

  Prze­bu­dze­nie Mocy
  01 (01) – 18.12.2015 – 3D/napisy, IMAX, Poznań (noc­na premiera)
  02 (02) – 18.12.2015 – 3D/napisy, Mul­ti­ki­no, Poznań
  03 (03) – 19.12.2015 – 3D/napisy, Cine­ma City Kine­po­lis, Poznań
  04 (04) – 23.12.2015 – 3D/napisy, Mul­ti­ki­no, Bydgoszcz
  05 (05) – 28.12.2015 – 2D/dubbing, Mul­ti­ki­no, Bydgoszcz
  06 (06) – 06.01.2016 – 2D/napisy, Kino Reak­ty­wa­cja, Nakło nad Notecią
  07 (07) – 13.01.2016 – 2D/napisy, Kino Reak­ty­wa­cja, Nakło nad Notecią

  Łotr 1
  01 (08) – 15.12.2016 – 3D/napisy, IMAX, Poznań
  02 (09) – 16.12.2016 – 2D/napisy, Helios, Poznań
  03 (10) – 17.12.2016 – 2D/napisy, Cine­ma City, Bydgoszcz
  04 (11) – 27.12.2016 – 2D/napisy, Cine­ma City, Bydgoszcz
  05 (12) – 06.01.2017 – 2D/napisy, Zło­te Tara­sy, Warszawa
  06 (13) – 20.01.2017 – 2D/napisy, Kino Reak­ty­wa­cja, Nakło nad Notecią
  07 (14) – 22.01.2017 – 2D/napisy, Kino Reak­ty­wa­cja, Nakło nad Notecią

  14 sean­sów w 13 miesięcy 🙂

 • Jak o tym napi­sa­łeś to tak się zasta­na­wiam, czy kwe­stia odbio­ru „Łotra 1” i tego swo­iste­go fan-ser­wi­su to nie jest kwe­stia, choć­by mini­mal­nej zna­jo­mo­ści roz­sze­rzo­ne­go uni­wer­sum. „Prze­bu­dze­nie Mocy” przez to, że wra­ca sta­ra gwar­dia powin­no wygry­wać. Pamię­tam jak byłem poskła­da­ny jak usły­sza­łem w tra­ile­rze „We’re home”, ale sam film mnie nie porwał. Porząd­na robo­ta, ale bez tego wow. A „Łotr 1”, nawet mimo uwag, kupił mnie całkowicie.

  No i dzię­ki za dobre słowo 😉

  • Man­do­us

   Jak dla mnie „Prze­bu­dze­nie Mocy” < … < … < „Łotr 1”. W kate­go­rii nawią­zań tym bar­dziej. W „Łotrze” są mimo wszyst­ko bar­dziej sub­tel­ne i wpi­sa­ne w nową histo­rie. W „Prze­bu­dze­niu” mamy sie­ro­tę na pustyn­nej pla­ne­cie, nowa Gwiaz­dę śmier­ci itd.

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608687 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996