Okolica strachu – Wydanie specjalne

Oko­li­ca Stra­chu po raz dru­gi tra­fia na stół sek­cyj­ny w Kar­pio­wym pod­ca­ście. Tym razem na czyn­ni­ki pierw­sze roze­brał ją Michał Rako­wicz. Kto dostał pochwa­łę, a kto bęcki?

Dodat­ko­wo drob­ne uści­śle­nie w dwóch kwe­stiach. W związ­ku z tym, że Naczel­ny OLSa, czy­li Seba­stian Soko­łow­ski ‚oraz Woj­ciech Gunia spro­sto­wa­li dwie kwe­stie, to jesz­cze małe spro­sto­wa­nie ode mnie. Po pierw­sze oso­bą dzię­ki, któ­rej otrzy­ma­li­śmy opo­wia­da­nie Mor­ta Castle jest Robert Cichow­las. Zatem niniej­szym duże podzię­ko­wa­nia na jego ręce za taką pereł­kę. Po dru­gie, dla roz­ja­śnie­nia tema­tu, Woj­tek Gunia nie odpo­wia­dał za wyda­ny w wyda­niu spe­cjal­nym Nowej Fan­ta­sty­ki tekst Ligot­tie­go. Dzię­ki nie­mu otrzy­ma­li­śmy dwa pozo­sta­łe. Ten z Histe­rii i z obec­ne­go nume­ru OLSa. Za co rów­nież jesz­cze raz podziękowania!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.