Konferencja Światy Grozy 2015

Sie­dem­na­sty Nawie­dzo­ny Pod­cast poświę­co­ny został Ogól­no­pol­skiej Kon­fe­ren­cji Świa­ty Gro­zy, któ­ra odby­ła się w ubie­głym tygo­dniu w Kra­ko­wie. Szy­mas, rzu­ca­jąc dygre­sja­mi na lewo i pra­wo, opo­wia­da w nim o prze­bie­gu typo­wej kon­fe­ren­cji, o świe­cie aka­de­mic­kim i o pro­ble­mie z nie­do­pra­co­wa­ny­mi wystą­pie­nia­mi, a na koniec wygła­sza swój refe­rat pt.: „Lubelsz­czy­zna pol­ską sto­li­cą hor­ro­ru? O roli woje­wódz­twa lubel­skie­go we współ­cze­snej pol­skiej lite­ra­tu­rze gro­zy na przy­kła­dzie twór­czo­ści Ste­fa­na Dar­dy i pro­jek­tu Hor­ror na Roztoczu.”

Przy­dat­ne linki:
Ofi­cjal­na stro­na konferencji.
Rela­cja Pio­tra Borowca.
Mate­usz Zim­noch: „To inni” Neila Gaima­na jako rein­ter­pre­ta­cja idei wiecz­ne­go powro­tu Frie­dri­cha Nie­tz­sche­go.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.