Bradl. Tom 1

Dzię­ki współ­pra­cy Muzeum Powsta­nia War­szaw­skie­go i Wydaw­nic­twa Egmont oraz dwóch uzna­nych pol­skich twór­ców, tj. Tobia­sza Piąt­kow­skie­go i Mar­ka Olek­sic­kie­go na ryn­ku uka­zał się „Bradl”, tj. komiks zain­spi­ro­wa­ny auto­bio­gra­fią Kazi­mie­rza „Bra­dla” Leskie­go i kon­spi­ra­cyj­nej gru­py tzw. Musz­kie­te­rów.

Jak ten komik­so­wy akcyj­niak w sty­li­sty­ce noir pre­zen­tu­je pol­ską dzia­łal­ność kon­spi­ra­cyj­ną w roku 1939? Czy Leski to pol­ski Ste­ve Rod­gers? A może James Bond? Cze­go dowie­my się z histo­rycz­ne­go wstę­pu poprze­dza­ją­ce­go dwu­ze­szy­to­wą opo­wieść? Co Szy­mas sądzi o włą­cza­niu tego trud­ne­go okre­su z histo­rii Pol­ski do popkul­tu­ry? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.