Marvel i DC z kiosku, czyli o wielkich kolekcjach komiksów

Na naszym ryn­ku poja­wi­ła się nie­daw­no nowa kolek­cja komik­so­wa, czy­li wyda­wa­ni przez Hachet­te Super­bo­ha­te­ro­wie Marve­la. Wyda­rze­nie to skło­ni­ło eki­pę Kon­glo­me­ra­tu do dyskusji.

Naj­pierw cofa­my się w prze­szłość… Do mrocz­nych cza­sów komik­sów w cenie 100 zł za jeden album, nie­wiel­kiej licz­by nowych tytu­łów i licz­nych anu­lo­wa­nych serii. Przy tej oka­zji zasta­na­wia­my się, jaki wpływ na obec­ny kształt komik­so­we­go ryn­ku w Pol­sce mia­ła Wiel­ka Kolek­cja Komik­sów Marve­la,  opo­wia­da­my o tym, czy sami zbie­ra­my kolej­ne albu­my oraz jak oce­nia­my samą kolekcję.

Następ­nie dys­ku­tu­je­my o obec­nym sta­nie ryn­ku komik­so­we­go oraz jego moż­li­wej przy­szło­ści. Jak pre­zen­tu­je się – bliź­nia­cza wzglę­dem WKKM - Wiel­ka Kolek­cja Komik­sów DC? Czy może odnieść podob­ny suk­ces? Czy wyda­wa­nie tego rodza­ju serii komik­so­wych nadal ma sens? Do kogo są kie­ro­wa­ne takie serie? Czy posta­wi­my na naszych pół­kach WKKDCC oraz Super­bo­ha­te­rów Marve­la?

O tym i o wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.