Pyrkon 2017: Literacki horror dla wybrednych

Gdy mowa o hor­ro­rze, wielu oso­bom w pierw­szej chwili przy­cho­dzą na myśl jego naj­bar­dziej pul­powe, B-kla­sowe odsłony: zmu­to­wane kraby, mózg na ścia­nie i rodzina mor­der­czych kani­bali. Wydawcy boją się rekla­mo­wać swoje książki jako hor­rory, ucie­ka­jąc w „mroczny thril­ler”. Jed­nak hor­ror ma dużo do zaofe­ro­wa­nia rów­nież dla tych czy­tel­ni­ków, któ­rzy wyma­gają od lite­ra­tury – nawet tej popu­lar­nej – znacz­nie wię­cej niż pro­stej i bez­myśl­nej roz­rywki. Na naszej pre­lek­cji przed­sta­wimy na to kilka nie­zbi­tych dowo­dów.

Nagra­nie z sobot­niej pre­lek­cji wygło­szo­nej pod­czas Pyr­konu 2017. Post uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Carpe Noc­tem. Sko­men­tuj pod ory­gi­nal­nym postem.

Wyjąt­kowo mocno pole­camy Wam obej­rzeć film, gdzie korzy­sta­jąc z moż­li­wo­ści youtube, będzie­cie mogli zoba­czyć wszyst­kie slajdy, które wyko­rzy­sta­li­śmy w ramach pre­lek­cji 🙂

 

Szymon Cieśliński

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocoaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.

Agnieszka Brodzik

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.