Mroczna Wieża: Promocja, która poszła naprzód (część 2)

W pią­tek 28 kwiet­nia, o godzi­nie 15:00, w sali fil­mo­wo-seria­lo­wej, odby­ła się pre­lek­cja pt. „Mrocz­na Wie­ża: Dłu­ga dro­ga na wiel­ki ekran”, któ­ra zain­au­gu­ro­wa­ła blok fil­mo­wy tego­rocz­ne­go festi­wa­lu. Man­do opo­wia­dał o histo­rii i dro­dze jaką prze­szedł ten film oraz o wszyst­kich pró­bach jakie pod­ję­li twór­cy by dopro­wa­dzić go wresz­cie na wiel­ki ekran. Na koniec sku­pił się na ana­li­zie nie­wie­lu póki co dostęp­nych mate­ria­łów pro­mo­cyj­nych i pró­bie odgad­nię­cia jaki może być nad­cho­dzą­cy film. Czte­ry dni póź­niej roz­po­czę­ła się wła­ści­wa pro­mo­cja filmu…

W 265. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, gościem audy­cji jest Seba­stian „burial” Kubań­czyk – autor ser­wi­su Kingowiec.pl i wiel­ki fana­tyk Ste­phe­na Kin­ga. Tema­tem dys­ku­sji jest start pro­mo­cji fil­mu „Mrocz­na Wie­ża”. Audy­cja jest swe­go rodza­ju kon­ty­nu­acją poprzed­nie­go pod­ca­stu i pre­lek­cji, któ­rą Man­do prze­pro­wa­dził na Pyrkonie.

Mrocz­na Wie­ża: Dłu­ga dro­ga na wiel­ki ekran (część 1, Pyr­kon 2017)

Mate­ria­ły promocyjne:

Zdję­cia przed­sta­wia­ją­ce kadry, któ­re dokład­niej omawiamy:

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem lub poniżej

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.