Jack Reacher tom 14: 61 godzin

Życie bez baga­żu ma swo­je plu­sy, ale może oka­zać się bole­sne, gdy jest minus dwa­dzie­ścia stop­ni, z powo­du śnie­ży­cy zamknię­to auto­stra­dę i nie moż­na się szyb­ko prze­nieść w cie­plej­sze kli­ma­ty. Taki los spo­ty­ka byłe­go woj­sko­we­go poli­cjan­ta, Jac­ka Reache­ra, od lat pro­wa­dzą­ce­go życie noma­dy, kie­dy auto­kar, któ­rym podró­żo­wał, wpa­da w poślizg i lądu­je w rowie. W koń­cu po dłu­gich pery­pe­tiach uda­je się prze­trans­por­to­wać pasa­że­rów do pobli­skie­go mia­stecz­ka Bol­ton, gdzie Reacher odkry­wa, że miej­sco­wy komi­sa­riat poli­cji jest w sta­nie para­noi. W wię­zie­niu kil­ka mil dalej, sie­dzi przy­wód­ca moto­cy­klo­we­go gan­gu han­dlu­ją­ce­go metam­fe­ta­mi­ną. Prze­mar­z­nię­ty do szpi­ku kości Reacher sta­je się w Bol­ton kimś w rodza­ju męża opatrz­no­ścio­we­go: on jeden może ura­to­wać Janet Sal­ter, koron­ne­go świad­ka oskar­że­nia w spra­wie o han­del nar­ko­ty­ka­mi, kie­dy zej­dą z poste­run­ku pil­nu­ją­ce ją policjantki.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.