Hill House Comics: Basketful of Heads

Pod koniec mar­ca nagra­li­śmy wpro­wa­dze­nie do nowe­go cyklu pod­ca­stów – pierw­sze wra­że­nia z pierw­szej fali komik­sów wcho­dzą­cych w skład „Hill House Comics”, tj. serii hor­ro­ro­wych opo­wie­ści wydaw­nic­twa DC, któ­re pod swo­je skrzy­dła przy­jął i sygnu­je wła­snym nazwi­skiem naj­star­szy syn Ste­phe­na Kin­ga, Joe Hill. Doce­lo­wo w Radiu SK mia­ły uka­zy­wać się recen­zję kolej­nych tytu­łów, ale pla­ny pokrzy­żo­wa­ła nam pan­de­mia, któ­ra wywró­ci­ła rynek wydaw­ni­czy do góry noga­mi. Pięć mie­się­cy póź­niej w koń­cu uda­ło się nam powró­cić do tema­tu i dzi­siaj oma­wia­my fla­go­wy tytuł tego cyklu, czy­li „Basket­ful of Heads”. Czy wra­że­nia po lek­tu­rze cało­ści pokry­wa­ją się z tymi pierw­szy­mi? Czy Joe Hill znów poka­zał kla­sę jako komik­so­wy sce­na­rzy­sta? Jak dobrze roz­pla­no­wa­na i napi­sa­na zosta­ła zagad­ka kry­mi­nal­na? Co sądzi­my o wąt­ku nad­przy­ro­dzo­nym i czy współ­gra on z głów­ną intry­gą? Czy rysow­nik bez więk­sze­go sta­żu potra­fił poru­szyć nasze emo­cje opra­wą gra­ficz­ną? Czy pierw­szy tytuł HHC roz­pa­lił nasze ocze­ki­wa­nia i nabra­li­śmy ocho­ty na wię­cej? Odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audycji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.