Święta nie tylko z duchami – Skura gościnnie w Readers Initiative

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ramach Readers Ini­tia­ti­ve. Pole­ca­my śle­dzić ten projekt 🙂

Zapra­sza­my do 44. odcin­ka Readers Ini­tia­ti­ve – pod­ca­stu o lite­ra­tu­rze wszech tre­ści – któ­ry ponow­nie odwie­dził zna­ny z Kon­glo­me­ra­tu Pod­ca­sto­we­go Sku­ra / Żar­łok – twór­ca audy­cji popkul­tu­ro­wych i repor­ta­ży gastro­no­micz­nych (Audy­cja Zku­ry, Żar­łok TV). W odcin­ku, któ­ry przy­go­to­wa­li­śmy w przeded­niu Świąt Boże­go Naro­dze­nia roz­ma­wia­my nie tyl­ko o książ­kach, zwią­za­nych z tą tema­ty­ką („Wiedź­mi­ko­łaj”, anto­lo­gia „Z ducha­mi przy wigi­lij­nym sto­le”), ale poświę­ca­my rów­nież wie­le cza­su na roz­mo­wę o twór­czo­ści Ter­ry­’e­go Prat­chet­ta, wspo­mi­na­my też Dougla­sa Adam­sa a ponad­to mówi­my mię­dzy inny­mi o książ­kach „Dzwon we mgle” Ger­tru­de Ather­ton, „Cyma­now­ski młyn” Ste­fa­na Dar­dy i Mag­da­le­ny Wit­kie­wicz, „Oli­ve Kit­te­rid­ge” Eli­za­beth Stro­ut, „Cień Bafo­me­ta” Ste­fa­na Gra­biń­skie­go, „Char­lie. Ciuch-ciuch” Beryl Evans oraz komik­sie „Dzien­nik Anne Frank” Arie­go Fol­ma­na, Anne Frank i Davi­da Polon­sky­’ie­go i inspi­ro­wa­nej Mah­jon­giem grze plan­szo­wej – „Zamek Smo­ków”. A w fina­le zna­la­zło się miej­sce na mały kącik gastro­no­micz­ny, w któ­rym Żar­łok reko­men­du­je mate­riał poświę­co­ny kon­ser­wom rze­mieśl­ni­czym fir­my Ed Red z Kra­ko­wa! Zapra­sza­my do odcin­ka i życzy­my miłe­go odsłuchu!

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.