Dróżnik

Jesień zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, więc Sku­ra wkra­cza do Biblio­te­ki Gro­zy i czy­ta zaku­rzo­ne per­ga­mi­ny Char­le­sa Dic­ken­sa. Tym razem pod­cast jest wyjąt­ko­wo dłu­gi jak na obję­tość oma­wia­ne­go zbio­ru opo­wia­dań – a to dla­te­go, że nagry­wa­ją­cy zmie­nia stra­te­gię recen­zo­wa­nia! Od teraz każ­de opo­wia­da­nie otrzy­ma swój osob­ny seg­ment, nagra­ny zaraz po ukoń­cze­niu lek­tu­ry tek­stu. Jest więc bar­dziej mery­to­rycz­nie, ale nie ozna­cza to, że wciąż obszer­ne pole do dygre­sji nie zosta­nie ocho­czo wykorzystane! 

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.