Into the Dark: Pure

W dwie­ście pięć­dzie­sią­tym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia dum­ny ojciec, Hubert „Man­do” Span­dow­ski i jego uro­cza córecz­ka, Szy­mas, wybie­ra­ją się na reli­gij­ny obóz czy­sto­ści orga­ni­zo­wa­ny z oka­zji Dnia Cór­ki. Na miej­scu słu­cha­ją kazań oraz dys­ku­tu­ją o ostat­nim odcin­ku pierw­sze­go sezo­nu „Into the Dark” od Hulu. Czym zasko­czył nas epi­zod pt. „Pure”? Jak reago­wa­li­śmy na jego otocz­kę ide­olo­gicz­ną? Co – zda­niem seria­lo­we­go pasto­ra – łączy pierw­szy poca­łu­nek lub utra­tę dzie­wic­twa z żuciem gumy do żucia? Któ­re odcin­ki z całe­go sezo­nu uwa­ża­my za naj­bar­dziej uda­ne? Któ­re sean­se były dla nas stra­cą cza­su? Jakie świę­ta chce­my zoba­czyć w dru­gim sezo­nie ItD? Czy Szy­mas przy­się­gnie zacho­wa­nie czy­sto­ści? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.