Śmierć nadejdzie dziś 2

W trzy­sta dwu­dzie­stym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Man­do i Szy­mas zapra­sza­ją Was do alter­na­tyw­ne­go uni­wer­sum, gdzie w pętli cza­so­wej oma­wiać będzie­my „Hap­py Death Day 2U” (2019), czy­li kon­ty­nu­ację sla­she­ro­we­go dnia świ­sta­ka sprzed czte­rech lat. Czy „Śmierć nadej­dzie jutro 2” trzy­ma wyso­ki poziom poprzed­nie­go fil­mu? Jaki był punkt wyj­ścia dla tej współ­pra­cy Jaso­na Blu­ma z Chri­sto­phe­rem Lan­do­nem? Czy Szy­mas dalej wiel­bi Jes­si­cę Rothe w roli Tree Gelb­man? Co zasko­czy­ła Man­do w kon­tek­ście odtwa­rza­nia roli Car­te­ra przez Isra­ela Bro­us­sar­da? Dla­cze­go w kon­tek­ście HDD może­my już mówić o fran­czy­zie? Jak zabaw­ny może być slap­stick w mie­szan­ce sla­she­ra, sci-fi i kina nowej przy­go­dy? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.