Strefa Mroku 1x22 The Monster Are Due on Maple Street

Tom­my uwiel­bia komik­sy, fan­ta­stycz­ne histo­rie i bro­szu­ro­we wyda­nia opo­wia­dań scien­ce fic­tion. Tom­my jest dziec­kiem swo­jej epo­ki: ato­mo­wym chłop­cem pierw­szej poło­wy lat 60 XX wie­ku. Pew­ne­go dnia nad uli­cą klo­no­wą, miesz­kań­cy zaob­ser­wo­wa­li dziw­ne zja­wi­sko atmos­fe­rycz­ne: roz­błysk świa­tła na nie­bie. Lśnie­nie zni­ka tak szyb­ko i nie­spo­dzie­wa­nie, jak się poja­wi­ło. Jed­nak od tego momen­tu wszyst­kie urzą­dze­nia elek­trycz­ne w oko­li­cy prze­sta­ją dzia­łać. Miesz­kań­cy pani­ku­ją, a Tom­my ma swo­je wytłu­ma­cze­nie. Według chłop­ca to pierw­sza faza inwa­zji obcych na uli­cę klo­no­wą. Z począt­ku doro­śli odczy­tu­ją teo­rię Tom­mie­go jako żart lub fan­ta­sma­go­rie dora­sta­ją­ce­go fana fan­ta­sty­ki. Jed­nak gdy kry­zys się pogłę­bia – nasta­je noc i zni­kąd nie przy­cho­dzi pomoc i wytłu­ma­cze­nie dziw­nych zda­rzeń – miesz­kań­cy popa­da­ją w coraz głęb­szą para­no­je. Strach prze­ra­dza się w agre­sje. Dla­cze­go ten epi­zod to waż­ny głos w dys­kur­sie doty­czą­cym funk­cjo­no­wa­nia spo­łe­czeństw ludz­kich? Dla­cze­go Żar­łok zachwy­ca się epi­lo­giem tego odcin­ka, a Rafał raczej jest kry­tycz­ny? Jak połą­czyć ten epi­zod z twór­czo­ścią Ste­phe­na King? Na te i masę innych pytań odpo­wie Rafał, Łukasz “Żar­łok” i Jacek

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na StrefaMrokuPodcast.pl 

Jacek Rokosz

http://www.strefamrokupodcast.pl/

Doktor sztuki filmowej, absolwent łódzkiej filmówki, z wykształcenia reżyser filmów animowanych. Wykłada na macierzystej uczelni i na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie jest prodziekanem. Jego specjalnością są filmy klasy B, którym poświęcił doktorat. Popularyzuje złe filmy m.in. na festiwalach Transatlantyk w Poznaniu i Cropp Kultowe w Katowicach. Współpracuje z warszawskim kinem Muranów, gdzie od lat prezentuje najgorsze filmy świata.

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.