Ballada o Busterze Scruggsie

Nowa pro­po­zy­cja Bra­ci Coen to fil­mo­wa anto­lo­gia wester­nów, w któ­rej będzie­my mogli oglą­dać całą ple­ja­dę gwizd z Jame­sem Fran­co, Tomem Wait­sem, Zoe Kazan, czy Lia­mem Neeso­nem na cze­le. Jak na małym ekra­nie spraw­dzi się ten nomi­no­wa­ny do Osca­ra w trzech kate­go­riach zbiór nowel? Sku­ra i Dawid dys­ku­tu­ją o nie­ty­po­wej for­mie fil­mu, wyko­rzy­sta­niu musi­ca­lu w gatun­ku wester­nu oraz stwo­rze­niu posta­ci nie­ty­po­we­go mor­der­cy – weso­łe­go rewol­we­row­ca, któ­ry po mor­der­stwie wska­ku­je na bar i roz­ba­wia publicz­ność swo­im śpie­wem. To wszyst­ko i wie­le wię­cej, tyl­ko w dzi­siej­szym podcaście!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.