Pierwsze wrażenia – The Twilight Zone

Śred­nio uta­len­to­wa­ny komik dowia­du­je się, co musi poświę­cić, by odnieść suk­ces w bran­ży kome­dio­wej. Dzien­ni­karz śled­czy znaj­du­je w trak­cie lotu

Czytaj dalej

Strefa Mroku – epizod specjalny – Podsumowanie pierwszego sezonu

Sta­ło się! Pod­cast “Stre­fa mro­ku” koń­czy rok! W spe­cjal­nym, pod­su­mo­wu­ją­cym pierw­szy sezon, pod­ka­ście mamy dla Was moc atrak­cji. Poja­wią się: Rafał

Czytaj dalej

Strefa Mroku 1x28 A Nice Place to Visit

Pip przed­sta­wia się jako anioł stróż; oso­bi­sty ochro­niarz, uni­żo­ny słu­ga i straż­nik zachcia­nek nie­ja­kie­go Hen­rie­go Fran­ci­sa „Roc­kie­go” Valen­ti­na. „Roc­ky” jest

Czytaj dalej