Ten o klasyce i nostalgii

Sto dzie­sią­ty odci­nek Kar­pio­we­go Pod­ca­stu przy­no­si roz­wa­ża­nia na temat podzia­łów wśród fanów lite­ra­tu­ry gro­zy, postrze­ga­nia hor­ro­ru współ­cze­sne­go przez wiel­bi­cie­li kla­sy­ki gro­zy oraz nostal­gii za zło­tą erą hor­ro­ru lat ’90. Czy hor­ror na naszym ryn­ku jest zróż­ni­co­wa­ny? Jak wyglą­da dycho­to­mia zain­te­re­so­wań fanów gro­zy? Co to zna­czy, że hor­ror jest jed­no­ra­zo­wy? Co ma wspól­ne­go hor­ror i romans? Czy Shel­ley fak­tycz­nie była taką dosko­na­łą literatką?

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.