NuCast – 1x11 – Skóra kapitana

NuCast jest to pod­cast opo­wia­da­ją­cy o życiu w Pol­sce po III woj­nie świa­to­wej. Świat znisz­czo­ny bro­nią ato­mo­wą stał się groź­nym miej­scem dla wszyst­kich żywych istot, lecz Jan Bur­ry – czło­nek Łow­ców Mutan­tów oraz pro­wa­dzą­cy Sta­lo­we­go Radia – poma­ga w przetrwaniu.

Audy­cje prze­wi­dy­wa­ne cyklicz­nie co 2 tygo­dnie w soboty

Sku­ra poja­wił się gościn­nie w 11 odcin­ku pierw­szej serii pt. „Skó­ra kapitana”

Stro­na podcastu

 

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.