Podcast Podcastu Kocham Dziwne Kino, Kocham Dziwne Kino

Audy­cja Kocham Dziw­ne Kino jest kon­se­kwen­cją dzie­sią­tek, a może nawet i setek godzin, któ­re spę­dzi­li­śmy na roz­mo­wach o kinie, fil­mach i naszych kino­wych fan­ta­zjach. Chcie­li­by­śmy, żeby była natu­ral­nym uzu­peł­nie­niem dla Festi­wa­lu Fil­mo­we­go Kocham Dziw­ne Kino oraz miej­scem, gdzie roz­ma­wia­my o kinie kul­to­wym i cam­po­wym, pierw­szo­li­go­wym i b‑klasowym, ama­tor­skim i niezależnym. 

Z racji życia, świąt wsze­la­kich i epi­de­mii nie mie­li­śmy zbyt wie­le cza­su na spo­tka­nie i nagra­nie. Dzi­siaj krót­ki pod­cast o krót­kim metra­żu z Net­fli­xa. „Potwór Potwo­ra Fran­ken­ste­ina, Fran­ken­ste­in” mógł wam umknąć, a to 30 minut cze­goś dziw­ne­go, cze­goś z cze­go moż­na wyło­wić coś inte­re­su­ją­ce­go. Za tydzień, cho­ciaż pre­mie­ra „W lesie dziś nie zaśnie nikt” zosta­ła prze­su­nię­ta na czas nie­okre­ślo­ny, będzie­my opo­wia­da­li dłu­żej o hor­ro­rach. Obie­cu­je­my! Do usłyszenia! 

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Dawid Gryza

http://kochamdziwnekino.blogspot.com/

Rocznik 1978. Reżyser z pasji, animator dziwnego kina, bloger (Kocham Dziwne Kino, Karmiony Celuloidem). Współtwórca "Pecadora" i Festiwalu Filmowego Kocham Dziwne Kino. Autor fanpage'a "Plakaty filmowe z Ghany". Uwielbia Prince'a, boks i filmy z zamaskowanymi luchadorami. Na co dzień pracuje w przedszkolu.