Słuchowisko: People, Places and Things. Vol. I

W 1960(63) roku Ste­phen King i jego przy­ja­ciel Chris Che­sley posta­no­wi­li wydać kolek­cję 16(18) swo­ich opo­wia­dań w zbior­ku o tytu­le People, Pla­ces, and Things – Volu­me I (King miał wte­dy 13 lat). Zbiór miał 18 stron a więc każ­de opo­wia­da­nie zaj­mo­wa­ło jed­ną stro­nę. Zna­la­zło się w nim 9 minia­tu­rek Kin­ga i 9 Chri­sa. Chłop­cy oczy­wi­ście sami powie­li­li tę książ­kę w wydaw­nic­twie nazwa­nym „Triad Publi­shing Company”.

  1. (1960) The Hotel at the End of the Road
  2.  (1960) I’ve Got to Get Away
  3. (1960) The Thing at the Bot­tom of the Well
  4. (1960) The Stranger
  5. (1960) The Cur­sed Expedition
  6. (1960) The Other Side of the Fog
  7. (1960) Never Look Behing You
  8. (1963) I’m Falling
  9. (1963) The Dimen­sion Warp

W pięć­dzie­sią­tym siód­mym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK cze­ka na Was kolej­ny eks­pe­ry­ment. W pierw­szej czę­ści audy­cji mówię o sta­rych opo­wia­da­niach małe­go Steve’a Kin­ga oraz o naszej foru­mo­wej ini­cja­ty­wie tłu­ma­cze­nia tych tek­stów. Część głów­na pod­ca­stu to coś co szum­nie nazwa­łem „Słu­cho­wi­skiem”. Dzi­siaj czy­tam dla Was sie­dem tek­stów pocho­dzą­cych z pierw­szej wer­sji oma­wia­nej anto­lo­gii i muszę przy­znać, że pra­ca przy tym odcin­ku dostar­czy­ła mi mnó­stwo zabawy 🙂

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.