Deadpool Classic. Tom 3

Dead­po­ol wpa­da w pułap­kę Death­tra­pa, a następ­nie uda­je się z Blind Al do akwa­par­kum, gdzie na sku­tek spo­ru z Gre­at Lake Aven­gers nasza para prze­no­si się w cza­sie do 1967 i przez kil­ka godzin musi uda­wać Pete­ra Par­ke­ra oraz cio­cię May… a to dopie­ro pre­lu­dium do napraw­dę istot­nych wyda­rzeń, gdyż w dru­giej czę­ści albu­mu Wade zdra­dzi uko­cha­ną, stra­ci przy­ja­ciół, wyle­ci z Hel­l­ho­use, sta­nie do wal­ki z T‑Rayem oraz odkry­je, jaką rolę ma ode­grać w histo­rii ludz­ko­ści zda­niem kor­po­ra­cji Lan­dau Luck­man and Lake.

Zapra­sza­my na recen­zję trze­cie­go albu­mu z serii „Dead­po­ol Clas­sic”. Dla­cze­go ten album czy­ta się powo­li? Czym róż­ni się on od swo­je­go poprzed­ni­ka? Czy nawią­za­nia do popkul­tu­ry ame­ry­kań­skiej są czy­tel­ne? Dla­cze­go w albu­mie zna­lazł się zeszyt Ama­zing Spi­der-Man #47? Za co polu­bi­łem rysun­ki Wal­te­ra McDa­nie­la? Czy zno­wu par­ska­łem śmie­chem, tra­fia­jąc na kolej­ne żar­ty? Posłuchajcie!

Komik­sy z serii „Dead­po­ol Clas­sic” może­cie kupić w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.