Stephen King. Człowiek i twórca

„Czło­wiek i twór­ca” to pierw­sza książ­ka o Ste­phe­nie Kin­gu jaka poja­wi­ła się na pol­skim ryn­ku. Teo­do­ro Gómez nie wywin­do­wał jed­nak poprzecz­ki zbyt wyso­ko. Jest to pozy­cja skraj­nie zła. W dzi­siej­szej audy­cji przed­sta­wiam nato­miast moją skraj­nie nega­tyw­ną recen­zję. Sta­ra­łem się prze­pro­wa­dzić jak naj­do­kład­niej­szą ana­li­zę książ­ki ale w pew­nym momen­cie robi się z tego mała kome­dia choć chy­ba do koń­ca trzy­mam całość w ryzach i sta­ram się nie dopu­ścić do gło­su cha­osu. Już daw­no nicze­go tak bar­dzo nie krytykowałem 🙂

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.