The Stephen King Illustrated Companion

Autor książ­ki – Bev Vin­cent – sta­ra się odkryć zawar­te mię­dzy wier­sza­mi wpły­wy z pry­wat­ne­go życia Kin­ga na posta­cie swo­ich naj­waż­niej­szych powie­ści. Książ­ka zawie­ra nie­zna­ne dotąd foto­gra­fie rodzin­ne, odręcz­ne notat­ki na maszy­no­pi­sach, wcze­sne szki­ce powie­ści, zapi­ski z pamięt­ni­ka, czy rysu­necz­ki jakie Ste­phen naba­zgrał do swo­jej gazet­ki szkol­nej. Wszyst­ko to okra­szo­ne cie­ka­wy­mi deta­la­mi z bio­gra­fii pisa­rza sta­no­wi obo­wiąz­ko­wą pozy­cję na pół­ce każ­de­go fana.

W pięć­dzie­sią­tym szó­stym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK pre­zen­tu­ję krót­ką recen­zję bar­dzo cie­ka­wej książ­ki o Ste­phe­nie Kin­gu. Nowo­ścią jest nato­miast alter­na­ty­wa w posta­ci vide­ore­cen­zji, w któ­rej przed­sta­wiam szcze­gó­ło­wo jak pre­zen­tu­je się to wyda­nie, a przy­znać trze­ba, że jest na co popatrzeć.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.