Creepshow. Odcinek 3: All Hallow’s Eve/The Man in the Suitcase

W 326. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK Hubert „Man­do” Span­dow­ski z ser­wi­su StephenKing.pl, Seba­stian „Burial” Kubań­czyk, autor stro­ny Kingowiec.pl, oraz Michał „Jer­ry” Rako­wicz z Kon­glo­me­ra­tu pod­ca­sto­we­go łączą siły, aby omó­wić dla Was trze­ci odci­nek odświe­żo­ne­go „Cre­ep­show”. Na począ­tek pano­wie dys­ku­tu­ją o twór­cach odcin­ka, wśród któ­rych tym razem zna­lazł się autor kla­sycz­nych komik­sów. Ponow­nie poświę­ca­my chwi­lę posta­ci Upio­ra w roli gospo­da­rza. A wszyst­ko to sta­no­wi jedy­nie przy­staw­kę do dania głów­ne­go, któ­rym jest omó­wie­nie obu seg­men­tów trze­cie­go epi­zo­du, czy­li hal­lo­we­eno­wej opo­wie­ści, sta­no­wią­cej ekra­ni­za­cję komik­su wyda­ne­go w 1982 roku w „Twi­sted Tales #1” – „All Hal­lo­w’s Eve” oraz ory­gi­nal­nej histo­rii „The Man in the Suit­ca­se”. Jak naszej eki­pie spodo­bał się dzi­siej­szy zestaw gro­zy i maka­bry? Na ile wtór­ne, ory­gi­nal­ne czy róż­no­rod­ne oka­za­ły się kolej­ne dwa seg­men­ty seria­lu „Cre­ep­show”? O tym wszyst­kim i o wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szej dyskusji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.