Pyrkon 2016: Podcasting. Z czym to się je?

Dzi­siaj mamy dla Was zapis pane­lu dys­ku­syj­ne­go pt. „Pod­ca­sting – z czym to się je?”, któ­ry odbył się pod­czas tego­rocz­nej edy­cji Festi­wa­lu fan­ta­sty­ki Pyr­kon 2016. Dla­cze­go nagry­wa­my? Jak zaczy­na­li­śmy? Na jakim sprzę­cie to robi­my i ile cza­su nam to zaj­mu­je? Co spra­wia nam naj­więk­sze pro­ble­my i dla­cze­go wystar­czy wzbo­ga­cić ścież­kę audio o wize­ru­nek roz­mów­cy by licz­ba odbior­ców wzro­sła o kolej­ny rząd? Na nie­któ­re z tych pytań odpo­wia­da­my, na inne odpo­wie­dzi nie znaj­du­je­my. Szyb­ko jed­nak odnaj­du­je­my się w dys­ku­sji na żywo i zaga­du­je­my pro­wa­dzą­cą jak w każ­dym naszym nor­mal­nym pod­ca­ście. Jakość nagra­nia jest oczy­wi­ście nie­co słab­sza w związ­ku z tym, że jest to reje­stra­cja pane­lu a nie kla­sycz­ne nagranie.

Opis pane­lu: Pod­ca­sting sta­je się coraz popu­lar­niej­szy, jeśli jed­nak jesz­cze nie sły­sza­łeś o pod­ca­stin­gu albo nie jesteś prze­ko­na­ny – wpad­nij na naszą dys­ku­sję. Opo­wie­my, jak zacząć, na co war­to zwró­cić uwa­gę i dla­cze­go nagry­wa­nie pod­ca­stów to świet­na zaba­wa i rewe­la­cyj­ny spo­sób na opo­wia­da­nie o kul­tu­rze. Jeśli regu­lar­nie słu­chasz pod­ca­stów, też wpad­nij, wes­przesz nas w pro­mo­wa­niu tego świet­ne­go medium, któ­ry zda­je się dopie­ro racz­ko­wać w pol­skim Internecie.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­nem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.