Złote lata

W sierp­niu mia­ła miej­sce 30. rocz­ni­ca kasa­cji pierw­sze­go, w zamy­śle dłu­go­fa­lo­we­go seria­lu zro­bio­ne­go według pomy­słu i czę­ścio­wo sce­na­riu­sza Ste­phe­na Kin­ga. Z tej oka­zji Man­do posta­no­wił pierw­szy raz zapo­znać się z jego ory­gi­nal­ną, naj­dłuż­szą wer­sją. W dzi­siej­szej audy­cji pozna­cie histo­rię tego seria­lu. Jakie jego wer­sje moż­na aktu­al­nie obej­rzeć i jak bar­dzo róż­nią się one od sie­bie? Czy „Zło­te lata” moc­no się zesta­rza­ły, czy mają coś do zaofe­ro­wa­nia współ­cze­sne­mu widzo­wi? Na ile serial jest zro­zu­mia­ły, peł­ny i zamknię­ty pomi­mo przed­wcze­sne­go zdję­cia z ante­ny? I wresz­cie, czy jest to dobra pro­duk­cja? Odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audy­cji. Zapraszamy!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.