Moje seriale cz. 91: Sezon 2020/2021

Zapra­szam na kolej­ny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żyw­ca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­li­zy oma­wiam seria­le, któ­re oglą­dam. Co pole­cam, cze­go nie pole­cam, a co defi­ni­tyw­nie odra­dzam? Z zało­że­nia krót­ko i przekrojowo.

W dzi­siej­szej audy­cji kon­ty­nu­uję oma­wia­nie seria­lo­we­go sezo­nu 2020/2021. Dzi­siaj na warsz­tat bio­rę trzy tytu­ły, otwie­ra­jąc małą serię pod­ca­stów, w któ­rych pod­su­mu­ję aktu­al­ny sezon Arrowverse:

  • 0:08:16 – Batwo­man, sezon 2
  • 0:19:07 – Super­girl, sezon 6A
  • 0:29:03 – Black Light­ning, sezon 4

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.