Moon Knight. Z martwych powstaną (tom 2)

W Nowym Jor­ku poja­wił się gene­rał Ali­man Lor – przy­wód­ca afry­kań­skie­go pań­stwa Aki­my. Jed­ni cenią go za prze­pro­wa­dze­nie pierw­szych wol­nych wybo­rów i usta­bi­li­zo­wa­nie sytu­acji w kra­ju, inni oskar­ża­ją o zbrod­nie wojen­ne. Ci dru­dzy spró­bu­ją go zabić pod osło­ną nocy, kie­dy to noc­nych podróż­nych, w imię egip­skie­go boga księ­ży­ca Khon­shu, strze­że Moon Knight.

Jak Brian Wood i Greg Smal­l­wo­od roz­wi­nę­li boha­te­ra zapre­zen­to­wa­ne­go nam poprzed­nio przez duet Ellis i Sha­lvey? Czy Moon Kni­ght a.k.a. Marc Spec­tor wyróż­nia się czymś na tle setek innych super­bo­ha­te­rów? Co cechu­je spo­sób kadro­wa­nia Smal­l­wo­oda? Jak czy­ta się histo­rię opo­wie­dzia­ną okiem moni­to­rin­gu, tele­fo­nów komór­ko­wych i innych kamer? Posłuchajcie.

Komik­s „Moon Kni­ght. Z mar­twych powsta­ną” może­cie kupić w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.