Animowane double feature

Dzi­siaj double featu­re w wyko­na­niu Sku­ry. Zapra­sza­my na recen­zję dwóch fil­mów gro­zy, ani­ma­cji poklat­ko­wej prze­siąk­nię­tej kli­ma­tem począt­ku lat 2000 oraz cze­goś współ­cze­sne­go, z 2022 roku, z plat­for­my Net­flix. Jak wypa­da­ją te pro­duk­cje wzglę­dem sie­bie? Czy star­sza trą­ci mysz­ką? Jak nale­ży je oglą­dać aby czer­pać z nich jak naj­wię­cej przy­jem­no­ści? O tym prze­ko­na­cie się już dziś! A szcze­gó­ło­wą roz­pi­skę znaj­dzie­cie poniżej:

  • „Blo­od Tea and Red String” (2006) reż: Chri­stia­ne Cegavske 
  • „The House” (2022) NETFLIX reż: Emma De Swa­ef („And Heard Within a Lie Is Spun”), Niki Lin­droth von Bahr („Then Lost Is Truth That Can’t Be Won”), Palo­ma Baeza („Listen Aga­in and Seek the Sun”)

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.