Filmy zimowe cz. 61

W tele­wi­zji zapo­wia­da­ją jesz­cze ostat­ni powrót zimy, więc Sku­ra wcho­dzi w wiek doj­rza­ły! W 61. odcin­ku nie­mal­że same nowo­ści, o któ­rych posłu­cha­cie, czy zado­wo­li­ły nasze­go pod­ca­ste­ra pod wzglę­dem śnie­gu i mro­zu. Na koniec miła nie­spo­dzian­ka: będzie o jedy­nej, peł­no­praw­nej kome­dii Alfre­da Hitch­coc­ka, któ­ra koń­czy się pięk­nym aktem trze­cim – wyjaz­dem na nar­ty w góry! Pal­ce lizać! (te u stóp, bo zmarzły!).

W odcin­ku posłu­cha­cie o:

  • Biel­mo (2022)
  • Podej­rza­na (2022)
  • Nie­bez­piecz­ni dżen­tel­ma­ni (2022)
  • The Out­fit (2022)
  • Mr. & Mrs. Smith (1941)

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.