W świetle i w mroku. Pokój muzyczny

Jesie­nią ubie­głe­go roku Wydaw­nic­two W.A.B. zaser­wo­wa­ło nam sza­le­nie cie­ka­wą w swo­im zało­że­niu anto­lo­gię opo­wia­dań, inspi­ro­wa­nych obra­za­mi Edwar­da Hop­pe­ra. Jer­ry i Man­do bio­rą dzi­siaj na warsz­tat tyl­ko tekst autor­stwa Ste­phe­na Kin­ga – „Pokój muzycz­ny”. Czy nasze pierw­sze sko­ja­rze­nie po zoba­cze­niu obra­zu „Pokój w Nowym Jor­ku” było choć tro­chę zbież­ne z wizją Kin­ga? Na ile auto­ro­wi uda­ło się nas zasko­czyć tym krót­kim tek­stem? I wresz­cie, czy war­to zain­te­re­so­wać się tym zbio­rem tyl­ko dla same­go Ste­phe­na Kin­ga? Odpo­wie­dzi na te i kil­ka innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audycji.

W audy­cji zdra­dza­my szcze­gó­ły z fabu­ły tego opowiadania.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.