Spider-Man 2099. Spiderversum (tom 2)

W trak­cie Spi­de­rver­sum Migu­el O’Harra wraz z Lady Spi­der i Sze­ścio­rę­kim Pete­rem Par­ke­rem uda­ją się do roku 2099, by zba­dać cia­ło jed­ne­go z Dzie­dzi­czą­cych, lecz nagle pada­ją ofia­rą ata­ku Daemo­sa.
Po zakoń­cze­niu star­cia z Dzie­dzi­czą­cy­mi Migu­el wra­ca do domu, lecz jego świat został znisz­czo­ny, a zglisz­cza­mi wła­da Maestro. Spi­der-Man 2099 musi więc wró­cić do prze­szło­ści, by spró­bo­wać napra­wić przy­szłość.

Czy zeszy­ty uzu­peł­nia­ją­ce luki w Spi­de­rver­sum są bar­dziej inte­re­su­ją­ce od solo­wych przy­gód Migu­ela? Jak pre­zen­tu­je się posta­po­ka­lip­tycz­na wer­sja roku 2099 w wyko­na­niu Wil­la Sli­neya? Czy seria S‑M 2099 koń­czy się w tym tomie? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.