Pyrkon Grozy

W dwu­dzie­stym siód­mym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście zapre­zen­to­wa­ne zosta­ną wyni­ki badań kwe­stio­na­riu­szo­wych prze­pro­wa­dzo­nych na gru­pie respon­den­tów wybra­nych w opar­ciu o algo­rytm deter­mi­ni­stycz­ny. Ana­li­za jako­ścio­wa doty­czą­cych impre­zy popu­lar­no­nau­ko­wej kwe­stio­na­riu­szy wypeł­nio­nych przez pró­bę nie do koń­ca repre­zen­ta­tyw­ną pozwo­li Szy­ma­so­wi wyar­ty­ku­ło­wać, jak wyglą­da Pyr­kon widzia­ny ocza­mi fanów sze­ro­ko poję­tej gro­zy, sfor­mu­ło­wać listę jego wad i zalet, doko­nać ewa­lu­acji wła­snych wystą­pień oraz popi­to­lić o cosplay­’u, śmier­dzą­cych ręcz­ni­kach i kon­wen­to­wych rytuałach.

Radio SK z pró­bą gene­ral­ną pre­lek­cji „Czy taki Ste­phen strasz­ny, jak go malują?”
Kar­pio­wy Pod­cast z nagra­niem z pane­lu „50 twa­rzy horroru”

Nagry­wa­na na żywo rela­cja z Pyr­ko­nu 2014

Blog Fili­pa

Pod­cast o Cujo

Pod­ca­sto­we Duety Fili­pa i Jerry’go

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...

Klaudia Dink

http://gleboka-czerwien.blogspot.com/

Fanka filmowego horroru, w szczególności slasherów i found footage. Swoją pasją stara się dzielić na swoim blogu.