Star Wars: The Clone Wars – sezon 7

Z oka­zji dzi­siej­sze­go świę­ta Gwiezd­nych wojen na Disney+ tra­fił finał – wyglą­da na to, że tym razem ostat­nie­go – sezo­nu seria­lu „Star Wars: The Clo­ne Wars”. Man­do obej­rzał zakoń­cze­nie pre­mie­ro­wo i na gorą­co posta­no­wił opo­wie­dzieć o tym na ile satys­fak­cjo­nu­ją­cym doświad­cze­niem oka­za­ła się siód­ma odsło­na tej pro­duk­cji. Z odcin­ka dowie­cie się jak wypa­da kon­struk­cyj­nie podział na poszcze­gól­ne roz­dzia­ły, na ile spraw­dzi­ły się prze­wi­dy­wa­nia Man­do odno­śnie seria­lu, któ­re gło­sił po San Die­go Comic Con, ile nawią­zań dosta­li­śmy i na jakie kon­tro­wer­syj­ne ruchy zde­cy­do­wał się Disney? I w koń­cu naj­waż­niej­sze, czy zakoń­cze­nie „Wojen Klo­nów” trzy­ma poziom? Posłu­chaj­cie i niech Moc będzie z Wami!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.