Yellowjackets – sezon 1

Już jutro na ante­nie Canal+, a 30 czerw­ca rów­nież w Canal+ Onli­ne, zade­biu­tu­je nie­po­strze­że­nie pierw­szy sezon seria­lu „Yel­low­jac­kets”. Choć pro­duk­cja Show­ti­me cały czas utrzy­mu­je 100% świe­żo­ści na Rot­ten Toma­to­es, u nas sły­chać o niej nie­wie­le. I czas naj­wyż­szy, aby to zmie­nić! W tym celu w wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się Szy­mas, Man­do oraz Jer­ry, któ­rzy posta­ra­ją się Was prze­ko­nać, że nie chce­cie omi­nąć tej pro­duk­cji. Akcja „Yel­low­jac­kets” roz­gry­wa się w dwóch pla­nach cza­so­wych. W prze­szło­ści śle­dzi­my losy dziew­czę­cej dru­ży­ny pił­kar­skiej, któ­ra w wyni­ku kata­stro­fy lot­ni­czej spę­dzi­ła dzie­więt­na­ście mie­się­cy w dzi­kich lasach Kana­dy. W teraź­niej­szo­ści obser­wu­je­my kil­ka uczest­ni­czek tam­tych wyda­rzeń, któ­re pró­bu­ją funk­cjo­no­wać „nor­mal­nie”, jed­nak cały czas noszą w sobie trau­mę i tajem­ni­cę sprzed lat. Dla­cze­go zachwy­ci­ła nas ta histo­ria? Jak sce­na­rzy­ści radzą sobie z roz­pi­sa­niem wyda­rzeń na dwóch płasz­czy­znach cza­so­wych? Czy porów­na­nia do „Zagu­bio­nych” i „Wład­cy much” są zasad­ne, czy może bli­żej „Yel­low­jac­kets” do pierw­szej odsło­ny „True detec­ti­ve”? Jak całość wypa­da pod kątem aktor­skim i na ile war­stwa audio­wi­zu­al­na robi tutaj robo­tę? I w koń­cu, czy cze­ka­my na dru­gi sezon? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Uwa­ga: Pierw­sza część jest bez spo­ile­rów, ale nie mogli­śmy sobie odmó­wić przy­jem­no­ści, aby poza­chwy­cać się nie­któ­ry­mi pomy­sła­mi twór­ców w czę­ści spo­ile­ro­wej, któ­ra roz­po­czy­na się: 01:11:14

Ofi­cjal­nej play­li­stę seria­lu, o któ­rej wspo­mi­na­my w odcin­ku może­cie posłu­chać tutaj.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.