Trapped

W oko­li­cy Hal­lo­we­en Bil­ly Chi­zmar, syn Richar­da Chi­zma­ra, wła­ści­cie­la wydaw­nic­twa Ceme­ta­ry Dan­ce i współ­au­to­ra try­lo­gii o Gwen­dy, udo­stęp­nił na swo­im blo­gu film „Trap­ped”. Jest to pro­duk­cja opar­ta na pomy­śle m.in. Ste­phe­na Kin­ga. W dzi­siej­szym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK przed mikro­fo­na­mi zasie­dli Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Rafał „Sick” Siciń­ski by o tym fil­mie poroz­ma­wiać. Oce­nia­my zarów­no wyko­na­nie, aspek­ty wizu­al­ne, udźwię­ko­wie­nie, ale też sam pomysł i roz­wią­za­nia fabu­lar­ne. Nie zdra­dza­my wszyst­kie­go, ale to krót­ki i bar­dzo pro­sty film więc nie spo­sób pomi­nąć zbyt wie­le. Na koniec dys­ku­tu­je­my na temat przy­szło­ści i kolej­ne­go eta­pu w jaki może wejść ten pro­jekt. Zapraszamy!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.