Barbarzyńcy

W czte­ry­sta dwu­dzie­stym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas wynaj­mu­ją razem domek na przed­mie­ściach Detro­it, by poroz­ma­wiać o dwóch fil­mach w jed­nym, czy­li o „Bar­ba­rzyń­cach” (2022). Skąd powszech­ny hype w kon­tek­ście hor­ro­ro­we­go debiu­tu Zacha Creg­ge­ra? Jak bar­dzo nie­po­ko­ją­ce jest fil­mo­we spo­tka­nie Geo­r­gi­ny Camp­bell i Bil­la Skars­går­da? Na ile efek­tyw­nie film wzbu­dza lęk lub obrzy­dze­nie? Jak bar­dzo anty­pa­tycz­ny oka­że się jeden z boha­te­rów? Dla­cze­go uży­wa­my w kon­tek­ście nisko­bu­dże­to­we­go hor­ro­ru okre­śle­nia „block­bu­ster”?  Jak „Bar­ba­rian” wypa­da w porów­na­niu z „Don’t Bre­athe” (2016)? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.