Czarny młot. Tajna geneza (tom 1)

Dokład­nie dzie­sięć lat temu doszło do nie­sa­mo­wi­te­go zda­rze­nia. Gru­pa super­bo­ha­te­rów ze Spi­ral City sto­czy­ła zwy­cię­ski bój z Anty­bo­giem, po czym znik­nę­ła z powierzch­ni Zie­mi. Tak się przy­naj­mniej wyda­wa­ło. W rze­czy­wi­sto­ści zosta­ła prze­nie­sio­na na far­mę na głę­bo­kiej pro­win­cji, któ­rej z nie­wy­ja­śnio­nych powo­dów nie jest w sta­nie opuścić.

Kim są Gol­den Gai, Bar­ba­lien, Puł­kow­nik Weird, Tal­ky-Wal­ky, Mada­me Dra­gon­fly i Abra­ham Slam? Jak deka­da na far­mie wpły­nę­ła na ich życie? Czy oby­cza­jo­we dra­ma­ty super­bo­ha­te­rów rodem z poprzed­niej epo­ki są atrak­cyj­ne dla Jerry’ego i Szy­ma­sa? Jak wypa­da takie połą­cze­nie odscho­olu, super­he­ro i komik­su nie­za­leż­ne­go? Czy podzie­la­my pozy­tyw­ne opi­nie sie­cio­wych recen­zen­tów? A może jed­nak nie? Posłuchajcie.

Komik­s „Czar­ny młot. Taj­na gene­za” może­cie kupić w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.