Czas zamykania

„Czas zamy­ka­nia” to dru­ga anto­lo­gia zbie­ra­ją­ca krót­kie tek­sty Jac­ka Ket­chu­ma. Czy ten zbiór jest lep­szy od poprzed­nie­go, czy­li „Kró­le­stwa spo­ko­ju”? Czy są tu opo­wia­da­nia, któ­re war­to czy­tać nad rze­ką lub jezio­rem? A moż­na war­to czy­tać Jac­ka pod prysz­ni­cem? Czy są tu histo­rie rodem ze „Stre­fy Mro­ku” lub z gatun­ku ani­mal atack? Na te wszyst­kie pyta­nia odpo­wie dziś Sku­ra w pra­wie godzin­nym pod­ka­ście. A na koniec krót­ki, audio­bo­oko­wy bonus.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.