Smętarz dla zwierzaków

W kinach już od kil­ku dni mozna oglą­dać nową ekra­ni­za­cję powie­ści „Smę­tarz dla zwie­rza­ków”. My nato­miast kon­ty­nu­uje­my nasze pod­ca­sto­we wpro­wa­dze­nie do tego wyda­rze­nia ser­wu­jąc dys­ku­sję na temat książ­ko­we­go pier­wo­wzo­ru. Roz­mo­wa nagry­wa­na była w tere­nia, pod­czas tego­rocz­nej majów­ki, na zastęp­czym sprzę­cie, a o książ­ce roz­ma­wia­ją Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Seba­stian „Burial” Kubań­czyk z ser­wi­su Kingowiec.pl. Jak oce­nia­my wer­sję audio? Co było inspi­ra­cją Kin­ga dla napi­sa­nia tej książ­ki? Na jakich eta­pach swo­je­go życia mie­li­śmy z nią stycz­ność i jak zmie­niał się nasz odbiór tej histo­rii? Jak oce­nia­my tę opo­wieść z punk­tu widze­nia ojców? I wresz­cie, czy nadal oce­nia­my ją tak samo dobrze? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audycji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.