Batman Metal. Tom 1: Mroczne dni

Pierw­szy z trzech tomów dłu­go ocze­ki­wa­nej serii Bat­man – Metal. Pod­czas docho­dze­nia w spra­wie ist­nie­nia i wła­ści­wo­ści róż­nych meta­li, któ­re od wie­lu tysiąc­le­ci ukry­te są w róż­nych zakąt­kach świa­ta, Bat­man odkry­wa spi­sek mają­cy na celu otwar­cie por­ta­lu pro­wa­dzą­ce­go do mrocz­ne­go mul­ti­wer­sum. Znaj­du­ją się w nim świa­ty, w któ­rych histo­ria poto­czy­ła się zupeł­nie ina­czej niż na naszej Zie­mi, a ich miesz­kań­cy przy­po­mi­na­ją posta­ci rodem z sen­nych koszmarów. 


Opo­wie­dzia­na w trzech tomach Bat­man – Metal histo­ria do głę­bi wstrzą­śnie boha­te­ra­mi uni­wer­sum DC Odro­dze­nie! Sce­na­riusz napi­sa­li Scott Sny­der (All-Star Bat­man) i James Tynion IV (Detec­ti­ve Comics), odpo­wie­dzial­ni wcze­śniej za serie Bat­man i Wiecz­ny Bat­man. Snu­ją oni sze­ro­ko zakro­jo­ną intry­gę zako­rze­nio­ną w mito­lo­gii posta­ci Bat­ma­na. Za rysun­ki odpo­wia­da­ją mistrzo­wie tacy jak: Jim Lee (Liga Spra­wie­dli­wo­ści), Andy Kubert (Bat­man. Mrocz­ny Rycerz – Rasa Panów), John Romi­ta Jr. (Powrót Mrocz­ne­go Ryce­rza – Ostat­nia kru­cja­ta) oraz powra­ca­ją­cy do two­rze­nia przy­gód Mrocz­ne­go Ryce­rza Greg Capul­lo (Bat­man). 

Komiks „Bat­man Metal: Mrocz­ne dni” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.