Kolekcja Komiksów Star Wars Legendy – 01 – Klasyczne opowieści 1

Dzi­siaj ofi­cjal­nie sta­ru­je kolej­na kio­sko­wa kolek­cja. Tym razem jest to „Kolek­cja Komik­sów Star Wars Legen­dy” od DeAgo­sti­ni. Przez pierw­szą część audy­cji przy­glą­dam się samej kolek­cji, oma­wia­jąc jej plu­sy i minu­sy. Zwra­cam uwa­gę głów­nie na for­mat a mniej na zawar­tość kolej­nych tomów. W dru­giej czę­ści pod­ca­stu (od 17:16) oma­wiam pierw­szy tom pt. „Kla­sycz­ne opo­wie­ści 1”, w któ­re­go skład wcho­dzi 11 zeszy­tów kla­sycz­nych komik­sów Marve­la, ory­gi­nal­nie wyda­nych w koń­ców­ce lat sie­dem­dzie­sią­tych. Jest to zarów­no pierw­sza komik­so­wa adap­ta­cja fil­mu „Star Wars” (póź­niej­sze­go epi­zo­du IV) oraz pierw­sze kro­ki na dro­dze roz­sze­rza­nia tego uniwersum.

Pamię­taj­cie, że aby uła­twić Wam śle­dze­nie naszych gwiezd­no­wo­jen­nych pod­ca­stów wydzie­li­li­śmy spe­cjalny feed. Może­cie nas teraz sub­skry­bo­wać w itu­nes (nie zapo­mnij­cie oce­nić naszych doko­nań!) lub śle­dzić w ramach rssa w dowol­nej apli­ka­cji. Pole­camy się Waszej uwadze 🙂

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.