Przecast 15 – 60 milionów: The Telltale Series

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w regu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Kon­glo­me­ra­tu o tym, co aktu­al­nie dzie­je się w popkul­tu­rze. W tym tygo­dniu przy­glą­da­my się kino­wym zapo­wie­dziom w kon­tek­ście fuzji Disneya i Foxa, dys­ku­tu­je­my o pol­skim kinie gatun­ko­wym oraz rodzi­mych seria­lach od Canal+, HBO czy AXN oraz ana­li­zu­je­my kon­flikt na linii Andrzej Sap­kow­ski – CD Pro­jekt RED i wyda­rze­nia pro­wa­dzą­ce do upad­ku Tel­l­ta­le Games Inc. Dokład­ny spis tema­tów znaj­dzie­cie poniżej:

 • 00:01:34 Bab­cia Skrull dosta­je w twarz – Zwia­stun „Cap­ta­in Marvel”
 • 00:12:50 Cze­ka­my na „New Mutants” – Zwia­stun „X‑Men Dark Phoenix”
 • 00:18:56 Wró­ży­my z fusów – co dalej z MCU po fuzji Disneya i Foxa
 • 00:32:03 Coraz bli­żej świę­ta – zwia­stun „Into the Dark” od Hulu
 • 00:37:20 Sick nie widział „Odgło­sów”! – „Suspi­ria” w pol­skich kinach już 2 listopada/trzecia edy­cja festi­wa­lu Fest Makabra
 • 00:43:58 Pol­ski hor­ro­r/nie-hor­ror – film „Wie­ża. Jasny dzień”
 • 00:55:07 Borys Szyc z uli­cy Wią­zów – film „Hie­na” oraz kino gatun­ko­we „Made in Poland”
 • 01:02:51 Histo­ria z twi­stem – książ­ka „Zamęt” Sever­skie­go i serial „Nie­le­gal­ni” (zwia­stun)
 • 01:10:00 Poroz­ma­wiaj­my o pol­skich seria­lach – „Ultra­vio­let”, „Bel­fer”, „Ślep­nąc od świateł”
 • 01:26:28 Takie tam cie­ka­wost­ki – książ­ka „Mor­do­bi­cie. Woj­na super­bo­ha­te­rów. Marvel kon­tra DC”
 • 01:30:26 Magia zeszy­tó­wek? – komiks „Come into me”, czy­li body hor­ror z ilu­stra­cja­mi Pio­tra Kowalskiego
 • 01:37:23 Spra­wę roz­pa­trzy sędzia Anna Maria Weso­łow­ska – spór Andrze­ja Sap­kow­skie­go z CD Pro­jekt RED
 • 02:01:55 Kolos na gli­nia­nych nogach – zamknię­cie stu­dia Tel­l­ta­le Games.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.